AGROSLUŽBY OLOMOUC, s.r.o.AGROSLUŽBY OLOMOUC, s.r.o.

 

Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín spol. s r.o., oddělení biotechnologických laboratoří, 78813 Rapotín.

 

 

 

ANALYTICKÉ CHARAKTERISTIKY AUTOMATICKÉHO ANALYZÁTORU

„UREAKVANT“

PRO STANOVENÍ MOČOVINY Z MLÉKA KRAV

 

 

  

 

VALIDACE  METODY

 

   

 

V Rapotíně dne 29.5.1997
 


  

Popis testované metody (automatického analyzátoru).

 

     Automatický analyzátor UREAKVANT je určen ke kvantitativnímu stanovení močoviny z mléka krav. Je koncipován pro rutinní provádění většího počtu rozborů. Sestává se elektromechanické jednotky, klávesnice, displeje a tiskárny. Analyzátor je řízen mikropočítačem s možnosí propojení s dalšími zařízeními po komunikačních linkách.

 

Princip analýzy.

      Funkce analyzátoru UREAKVANT je založena na sledování rychlosti změny elektrické vodivosti vzorku v průběhu rozkladu močoviny enzymem ureázou. Reakce probíhá v temperované měřicí cele, jejíž základní součástí je vyměnitelný enzymový reaktor.

Uvedení do provozu a základní popis funkce.

 

    Po zapnutí se analyzátor nastaví do provozního režimu a provede autotest všech servomechanických součástí a přihlásí se hlášením v dialogovém oknu displeje. Po dosažení potřebné teploty (asi za 10 min) povolí další úkony.

     Při prvním uvedení do provozu je nutno provést kalibraci pomocí pěti standardních vzorků.Výsledky této kalibrace jsou presentovány uživateli současně s konečným závěrem (System OK, resp. chybová hlášení). V případě dobrého stavu systému analyzátor povoluje analýzu neznámých vzorků mléka.

      Správnost analýzy je kontrolována vynucenou analýzou kontrolního vzorku se známou koncentrací močoviny. Pokud výsledek rozboru kontrolního vzorku neodpovídá povolenému rozmezí, je bezprostřední analýza neznámých vzorků zakázána.

    V jedné sérii lze analyzovat maximálně 60 vzorků mléka. Vzorky mléka jsou před analýzou ředěny 15x do jednorázových plastových mikrozkumavek. Tento úkon se provádí  na kruhovém karuselu, volně vyjmutelným z analyzátoru. Analyzátor si sám kontroluje obsazení pozic karuselu vzorkem a provádí analýzu pouze obsazených pozic.

    Průběh analýzy je zobrazován na displeji a současně je zajišťován tisk výsledků.Po provedení série analýz vzorků na jednom karuselu se přístroj automaticky nastaví do pohotovostního režimu a čeká na zadání dašího příkazu k analýze.

 

Požadavky na údržbu.

 

       Analyzátor nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Po ukončení denní analýzy se doporučuje spustit krátký program pročištění. Dokonalé vyčištění fluidního měřicího systému se vyžaduje spuštěním příslušného programu v době, kdy analyzátor požaduje výměnu enzymového reaktoru (opotřebitelné součásti).

   Nesmí být použity vzorky sraženého mléka nebo vzorky obsahující mechanické nečistoty.

 

Základní analytické parametry deklarované výrobcem.


          Výkon  ............................................    90 vzorků za hodinu

          Reprodukovatelnost .......................    lepší než ± 3%

            Směrodatná odchylka .....................    ± 0,5 mg/dl

          Meze linearity  ...............................   6 - 60 mg/dl

          Stanovitelný rozsah ........................  1 - 120 mg/dl


I - KALIBRAČNÍ  FUNKCE

        Použitý materiál: - Sada kalibračních roztoků dodávaných výrobcem analyzátoru v                        

                                     koncentrační řadě 12, 24, 36, 48 a 60 mg/dl,

                                                          resp.   2,   4,   6,   8 a 10 mmol/l.

                                  - Ředicí roztok dodaný výrobcem analyzátoru.

 

      Kalibrační roztoky byly naředěny dle metodických pokynů k obsluze analyzátoru ředicím pufrem. Kalibrační funkce je závislost měřené relativní vodivostní veličiny „H“ na koncentraci močoviny v naředěném standardu.

 

Naměřené veličiny:               Koncentrace močoviny                  „H“

                                                        ( mmol/l)

                                              ___________________________________

                                                             0,2                                  7746

                                                             0,4                                 17671

                                                             0,6                                 27057

                                                             0,8                                 33594

                                                             1,0                                 45398

                                              ___________________________________

 

Lineární regrese     H   =  46915 [mmol/l ]- 1335                                                                         
Regresní koeficient  ............ r = 0,997;
St.d. směrnice ...................SB = 587;

 

 

něco zajímavého

spolupracujeme

další zajímavosti