AGROSLUŽBY OLOMOUC, s.r.o.AGROSLUŽBY OLOMOUC, s.r.o.

KETOTEST

Návod na použití:

Obsah ketonu ( resp. acetonu ) ve vzorcích mléka je indikátorem zdravotního stavu dojnic po porodu a v první třetině laktace ve smyslu výskytu tzv. ketóz.

Jsou charakterizovány odbouráváním tělesných energetických (především tukových) rezerv. Tento jev může vést až k poklesu metabolické funkce jater, ale průběžně také ke vzrůstu obsahu ketonových látek, tzn. rovněž acetonu v tělních tekutinách, tedy i mléce. Některé ketony mohou být dále metabolizovány, jiné (např. aceton) odcházejí z organismu zpravidla močí, dechem, potem a mlékem. Ketóza vzniká především u dojnic s vysokou dojivostí a vykazuje často plíživý charakter nástupu. V průběhu ketóz je redukována dojivost i obranyschopnost (riziko zvýšeného výskytu nových mastitidních infekcí) a zhoršena plodnost krav. Kvalita mléka od dojnic s metabolickými problémy je všeobecně zhoršena. Mnohé výše zmíněné jevy jsou v omezenějším rozsahu pozorovány i u volně žijících savců, nicméně u hospodářských zvířat se zaměřením na vysokou užitkovost se uvedené procesy mohou nezřídka vymykat kontrolním a regulačním mechanismům organismu. Dojde k onemocnění ketózou, zpravidla nejdříve v subklinické a posléze klinické formě. Kromě dalších příznaků může onemocnění vyústit i v úhyn zvířete. Léčba je nezbytná, avšak s důsledky všech ztrát nákladná.

Je známo, že prevence je nejefektivnější cestou eliminace výskytu ketóz. Součástí prevence je kvalitní monitoring stavu dojnic po otelení, ke kterému slouží stanovení koncentrace ketolátek nebo acetonu v tělních tekutinách. Zejména vhodné je mléko pro neinvazivnost tohoto monitoringu ve smyslu odběru vzorků. Cílem je využití výsledků KETOTESTU v praxi ke korekturám výživy dojnic, prevenci, případně terapii ketóz a tím ke snížení ztrát plynoucích z výskytu tohoto produkčního onemocnění a k zefektivnění chovu dojnic.

 

Postup:

     Do reakční nádobky opatřené barevnou škálou a naplněné detekční směsí přidáme 0,5 - 06 ml vzorku pomocí přiložené plastové stříkačky ( objem je vyznačen  ). Stříkačku před aplikací dalšího vzorku tímto vzorkem propláchneme tak, že vzorkem naplníme stříkačku a obsah vystříkneme do odpadu. Po ukončení práce stříkačku vypláchneme vodou. Obsah reakční nádobky důkladně promícháme přiloženou tyčinkou, nádobku uzavřeme a necháme 15 - 30 minut stát. Po této době obsah nádobky opět promícháme a poté odečteme hodnotu podle barevné škály na nádobce.

Pozor, v průběhu reakce se uvolňuje amoniak.

     Vzorek lze odebrat pomocí oddojení ve formě následných porcí mléka po oddělení prvních střiků před dojením nebo jako individuální směsný vzorek z celkového nádoje při kontrole užitkovosti. Zcela nevhodné jsou dodojky. Ketotest je vybaven barevnou škálou pro semikvantitativní  odečet výskytu ketolátek v mléce mg/l.

 

     Vzhledem k charakteru průběhu ketózního onemocnění dojnic a vzhledem ke skutečnosti, že subklinické formy ( bez zjevných příznaků ) jsou ekonomicky nebezpečnější ( vyšší frekvence výskytu a nepozorovatelnost ) než klinické ( s příznaky u zvířat ), je výhodné provádět jejich diagnostiku  monitoring KETOTESTEM následujícím způsobem :

1.        Především u krvav  s vysokou dojivostí

2.        Nejdříve 5. den po otelení

3.        1x až 3x v období od 5. do 60. dne po otelení, zejména však dle potřeby od 5. do 30. dne  po porodu

4.        neprovádět vyšetření u dojnic s příznaky závažných subklinických ( vysoké počty somatických buněk > 2 mil./ml ) nebo klinických mastitid  ( možnost negativního ovlivnění výsledku testu )

Indikační schopnosti KETOTESTU lze využít k monitoringu ketóz ve stádě a k zavádění protiketózních opatření kal preventivních ( v případě náznaku subklinických stavů ) tak terapeutických  (v případě záchytu závažnějších  sublinických nebo klinických stavů ). Je důležité vést si o výsledcích monitoringu ketóz a provedených opatření pravidelné záznamy.

     Rámcově je osa přístupu k problému ketóz shrnuta v přiložené interpretační tabulce: provence spočívá zejména v zamezení ztučnění dojnic  před porodem a v přísunu vyšší koncentrace energie v krmné dávce po porodu při narůstající laktaci. Vhodná je v období kolem porodu podpora funkce jater hepatoprotektivními látkami silymarinového komplexu ( např. přídavek šrotu semen Ostropestře mariánského = 0,2-0,4 kg/kus/den ). Výhodné je v tomtéž období podání preventivních, resp. Léčebných dávek energetického zdroje-propylenglykolu-v nejrůznějších preparátech (200-400 g/kus/den ).

Prevence je významná neboť frekvence výskytu ketóz ve výživě problémových stádech může dosahovat v první třetině laktace až 13%, subklinických až 34%. Frekvence ketóz celkem v běžném stádě činí cca 4 % v problémovém stádě až 8% z právě laktujících krav.

  

Diagnostické indikační hodnoty ( mg/l )

Konzervované objemové krmivo ( zimní, případě i letní sezóna )

< 7

7 - 10

> 10 - 20

> 20 - 35

> 35

Zelený pás krmení ( letní sezóna )

< 5

5 - 8

> 8 - 15

> 15 - 30

> 30

Interpretace :

Diagnóza -

Zdravá dojnice

Možný nástup sublinické ketózy

Méně závažná subklinická ketóza

Závažná

subklinická ketóza

Možnost klinické ketózy

Rizika, přímá i nepřímá

-

Vznik ketózy

Zhoršení plodnosti

Zhoršení plodnosti a dojivosti, posunutí slezu, acitóza, imunosuprese a mastitidy

Zhoršení plodnosti a dojivosti i kvality mléka, posunutí slezu, acidóza, jaterní steatóza imunosuprese a mastitidy

Průvodní jevy a příznaky

-

-

Snížení příjmu krmiva, zvýšení tuku v mléce, ztráta kondice

Snížení příjmu krmiva, zvýšení tuku v mléce, ztráta kondice

Snížení příjmu krmiva, pokles dojivosti, zvýšení tuku v mléce, ztráta kondice

Klinické příznaky

 

 

 

 

Zvíře ulehá, trpí nechutenstvím, ubývá na hmotnosti, je dehydrované, srst ztrácí lesk, pach dechu po acetonu, zvíře může v těžších případech i uhynout

Rámcová preventivní a léčebná opatření :

 

-

Preventivně zabránit ztučnění před porodem

Preventivně zabránit ztučnění před porodem, zvýšení přívodu energie v krmení, preventivní zkrmení propylenglykolu

Preventivně zabránit ztučnění před porodem, léčebné podání

Propylenglykolu, použití hepatoprotektivních preparátů

Preventivně zabránit ztučnění před porodem, léčebné podání

Propylenglykolu, použití hepatoprotektivních preparátů a podkožní aplikace glukózy a inzulínu atd.

               

 

 

něco zajímavého

spolupracujeme

další zajímavosti